Molenpark - Begeleid wonen te Veenendaal - Individueel geclusterd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

info
full screen
×opdrachtgever
Patrimonium woonstichting Veenendaal

gebruiker
Stichting Reinaerde

planlocatie
Veenendaal, Korte Molenstraat

omvang
20 wooneenheden individueel geclusterd wonen en voorzieningen voor woonbegeleiding

planvorming
2005 - 2009

realisatie
2009 - 2010

link
Reinaerde MolenparkVraagstelling / Plandefinitie

Realisatie van een woonomgeving op een inbreidingslocatie (voormalige HUP), bestemd voor begeleid wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en met de mogelijkheid tot omzetting naar andere doelgroepen zoals specifiek jongerenhuisvesting.
De opdrachtgever heeft een duidelijke visie op duurzaam materiaalgebruik (van productie tot exploitatie) en energieverbruik (geldende epc -10%). Ook deze ontwikkeling van (ruim) binnen de voorgegeven normeringen.Toelichting op het plan

Het plan biedt ruimte aan 20 appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking en de daaraan gerelateerde voorzieningen voor woonbegeleiding.
Het plan is vormgegeven binnen de vooraf, in overleg met de gemeentelijke stedenbouwkundige, gedefinieerde ruimtelijke kaders voor de locatie. De hoofdlijnen zijn bepaald door de bebouwingsrichting aan de Korte Molenstraat en de Molenstraat, en de verbindingslijn tussen de gestaffeld geplaatste flatbebouwing.
De locatie kenmerkt zich als overgangsgebied tussen kleinschalige grondgebonden wederopbouw woningbouw en grootschalige flatbebouwing. Het plan vormt de overgang tussen deze sterk uiteenlopende vormen.

Het plan bestaat uit drie afzonderlijke volumes in drie bouwlagen, die door middel van een doorgaande galerijconstructie met elkaar verbonden zijn. Om een gevoel van kleinschaligheid in het totaal te creëren zijn de blokken losgeknipt van elkaar. Door twee volumes wigvormig ten opzichte van elkaar te plaatsen wordt de zichtlijn vanuit de Molenstraat visueel verlengd en versterkt, waardoor men als vanzelf richting de hoofdentree getrokken. Daarnaast ontstaat hierdoor ter plaatse een besloten karakter, waardoor de overgang van openbaar naar publiek domein voelbaar wordt. Dit besloten gevoel wordt ook ingegeven door de schijnbare massa van de kopgevels, en sluit daarmee aan bij het beschermde karakter van deze begeleid wonenvoorziening op een
verder open terrein.

De eenvoudige volumes hebben door de materialisatie in hout en vezelcementplaat een eigentijdse uitstraling gekregen. In de opzet van de hoofdstructuur van de blokken is aansluiting gezocht bij de flatbebouwing; in de vrijere omgang met de gevelvullende elementen wordt verwezen naar de kleinschaligheid van de nabijgelegen grondgebonden woningbouw.
Door het toepassen van verdiepte negges voor de kozijnen hebben de gevels van de woonvolumes een eigen plastiek gekregen; dit wordt versterkt door de verschillende structuren van de gebruikte materialen en de wijze waarop deze in de toekomst zullen transformeren (vergrijzing onbehandelde houten delen versus geschilderde kaders).
De galerijconstructie is volledig in hout uitgevoerd, waarbij de continue repetitie van de staanders de bewoners op hun pad begeleidt. Om de verticale verbindingen (trappenhuizen) te benadrukken is het ritme ter plaatse verdicht.
De schakelstukken tussen de blokken zijn verbreed opgezet waardoor deze als terrassen kunnen worden benut.

De compacte tweekamerappartementen (ca 56m² bvo) zijn vanuit een onderzoek naar modulaire plattegronden ontwikkeld en zijn voor meerdere doelgroepen inzetbaar. Door de opzet in kwartieren kan de indeling ingezet worden voor zowel wonen over de diepte alsook over de breedte van de travee. In het kader van  omkeerbaarheid zijn de voorzieningen voor woonbegeleiding geënt op de modulaire plattegronden.

Dit project is in dienst van Architectenbureau Huibers&Jarring BV gerealiseerd.
 
Loading...